This is my bookshelf

阿耐 / 读客·北京联合出版公司 / 2018-6-30 / 320.00
2021-01-08 在读 /
[英] 约翰·勒卡雷 / 文泽尔 / 上海人民出版社 / 2020-7-10 / 65.00元
2020-07-24 在读 /
张生 / 南京大学出版社 / 2020-7-7 / 62.00
2020-07-24 想读 /
[加]王贞平 / 贾永会 / 上海文化出版社 / 2020-6 / 84.00元
2020-07-24 想读 /
马伯庸 / 湖南文艺出版社 / 2019-1 / 52.00元
2020-07-27 读过 / / ★★★★★ 力荐
[韩]赵南柱 / 尹嘉玄 / 贵州人民出版社 / 2019-8 / 45.00元
2020-07-27 读过 / / ★★★★★ 力荐

评论